Skip Navigation
Over ons

De stichting heeft ten doel: a. het behartigen van de collectieve belangen van mensen met een psychische beperking, in de provincie Overijssel; b. het verrichten van alle verdere handelingen,...

Sociale rechtvaardigheid en ongelijkheid
Deel

Over GGz-Beraad Overijssel

De stichting heeft ten doel: a. het behartigen van de collectieve belangen van mensen met een psychische beperking, in de provincie Overijssel; b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.\n\nActiviteiten\n\na. signaleren van ontwikkelingen en verzamelen van klachten en signalen; b. delen van ervaringen en kennis; c. praktijkgericht onderzoek en wetenschappelijk onderzoek initiëren ten behoeve van haar doelgroep op o.a. de gebieden wonen, welzijn en arbeid, maatschappelijke deelname, empowerment en zorg; d. verstrekken van informatie en advies aan andere organisaties, waaronder Zorgbelang, overheden, zorgverzekeraars en Wmo-raden; e. initiëren van verbeterprojecten op de gebieden genoemd onder c en verkrijgen van subsidies hiervoor; f. stimuleren van positieve beeldvorming betreffende GGz-cliënten en hieraan gekoppeld het organiseren van debatten en publiciteit; g. kunnen verwijzen naar organisaties voor belangenbehartiging; h. samenwerken en afstemmen met belangenorganisaties van andere doelgroepen zoals ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking.