Post | april 2020 | Kenniscentrum: Oprichten vrijwilligersorganisaties | 2 min lezen

Stichting

Een stichting wordt opgericht om een vastgesteld doel te bereiken. De stichting mag geen leden hebben, zoals bij een vereniging. Een doel van de stichting is meestal het bevorderen van de belangen van derden. In de statuten van de stichting staat hoe de bestuurders worden benoemd.


Wat houdt een stichting precies in?

Een stichting is een ondernemingsvorm die niet primair is gericht op het maken van winst. Sociale of maatschappelijke doelen voeren hierbij de boventoon. Er mag wel winst worden gemaakt, maar de uitkering ervan moet een ideëel of sociaal doel hebben.


Hoe richt ik een stichting op?

Voor het oprichten van een stichting is een bezoek aan de notaris noodzakelijk, omdat jouw organisatie officieel wordt opgericht bij notariële akte of testament. Tijdens het bezoek verklaar je dat je de stichting wilt oprichten en laat je het doel van de organisatie vastleggen in de statuten.

Je mag de stichting alleen of samen met anderen oprichten. Deze anderen kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen (bijvoorbeeld een besloten vennootschap) zijn. Uiteraard moet je ook niet vergeten de stichting in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK).


Hoe zit het met de aansprakelijkheid?

De stichting is een rechtspersoon, wat inhoudt dat deze haar rechten en plichten zelfstandig draagt. Oftewel: in principe zijn de bestuurders niet hoofdelijk aansprakelijk voor eventuele gemaakte schulden, tenzij er sprake is van wanbestuur.

Als de stichting onder de heffing van de vennootschapsbelasting valt, zijn bovendien de anti-misbruikwetten van toepassing en kunnen bestuurders onder omstandigheden wel degelijk aansprakelijk worden gehouden. Datzelfde is het geval wanneer je de stichting niet inschrijft bij de KvK


Moet ik ook belasting betalen?

Als de stichting een onderneming drijft, moet je aangifte doen voor de vennootschapsbelasting. Er is sprake van een onderneming als er een min of meer duurzame organisatie is van kapitaal en arbeid, die door deelname aan het economisch verkeer winst beoogt te behalen. Eventuele winst van de stichting moet ten goede komen aan het (sociale) doel.

Het hangt verder van jouw persoonlijke situatie af of, en zo ja, hoeveel btw je namens de stichting moet afdragen aan de fiscus. Je kunt hiervoor het beste een belastingadviseur raadplegen of zelf contact opnemen met de Belastingdienst.


Kan mijn stichting ook weer ontbonden worden?

Een stichting kan altijd zonder problemen worden ontbonden op de wijze waarop deze in de statuten is vastgelegd. Daarnaast kan een faillissement tot gevolg hebben dat de stichting niet meer kan voortbestaan en door de rechter kan worden ontbonden.

Deel blogpost