1.5m Survey

Deventer Doet heeft samen met u, middels een enquête, geïnventariseerd welke belemmeringen er worden ervaren en welke goede oplossingen er worden ontwikkeld. Dankzij uw respons hebben wij representatieve en relevante conclusies kunnen opmaken die wij graag met u willen delen. De 5 belangrijkste zijn:

  • I.v.m. het gebrek aan perspectief in de duur van de crisis en de regelmatige wijziging van overheidsmaatregelen, wordt er voornamelijk korte termijn gedacht in oplossingen. Men hoopt dat alles snel terug naar normaal zal gaan en je het tot die tijd uit moet zingen. Een enkeling heeft aangegeven met de 1,5 meter oplossing bezig te zijn. De vraag is niet direct gesteld in de enquête, dus een duidelijke conclusie is er niet, of er meer speelt zouden we kunnen onderzoeken in een tweede ronde.
  • Wat opvalt is dat er bij de vraag “welke oplossingen zijn bedacht”, vooral vragen worden gesteld. De ondervraagden zitten met meer vragen dan antwoorden mag er wel geconcludeerd worden. Tegelijkertijd hebben ze wel meegedaan aan de enquête en dat geeft de noodzaak aan. De regel; “we houden ons aan de regels die gesteld worden door het RIVM”, is eentje die zekerheid biedt in het kader van verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, maar gelijk ook heel veel onzekerheid over wat je dan wel kan en mag doen. En vooral voor hoelang je eventuele oplossingen nuttig zullen zijn. Weegt de inspanning van de oplossingen en het aanpassen van je organisatie op tegen de termijn waarin je er gebruik van kan maken? Wanneer veranderen de maatregelen en welke zullen dat zijn? Kortom gebrek aan perspectief om lange termijn besluitvorming draagbaar te maken. Er is een noodzaak om organisaties aan de hand mee te nemen. Gemeentelijk beleid zou leidend moeten zijn in het zoeken naar oplossingen.
  • Op de vragen die gesteld worden zou de VCD kunnen faciliteren in trainingen en advies. Daarnaast zou de VCD met deze uitslagen kunnen faciliteren en adviseren bij enkele kleine problemen en vragen die direct door verschillende organisaties zijn gesteld.
  •  De 1,5 meter maatregel zien we als grootste probleem terug uit de enquête en zorgt voor de meeste problemen. Daarnaast blijkt er een duidelijk tekort aan beschermende middelen voor vrijwilligers (en eigen personeel). Omdat bijna 90% van de ondervraagden afhankelijk is van de inzet van vrijwilligers is beleid/advies omtrent veilig werken met vrijwilligers en ook welke en voldoende beschermende middelen nodig zijn een behoefte die de inzet weer zou kunnen versoepelen. Maar dan moet er ook voldoende werk zijn. Alles staat duidelijk op een laag pitje. Zie ook eerste alinea.
  • De 70+ vraag gaf een opmerkelijke uitkomst, die ook zorgen kan baren. Zeker met de huidige ontwikkelingen lijkt er een groep van kwetsbaren buitengesloten te worden. Dit kan hele grote gevolgen gaan hebben.
  • De vraag naar extra vrijwilligers specifiek i.v.m. de corona crisis is nihil. De vraag naar vrijwilligers over het algemeen, dus ook na de crisis blijft in stand. Wat we ons zouden kunnen afvragen is of de vraag naar extra vrijwilligers i.v.m. corona te maken heeft met de achterblijvende behoeften (die is veel lager dan het aanbod en sommige organisaties zijn gestopt tijdelijk) of met de beschermende houding (de vraag hoe je personeel nu veilig inzet en dit probleem vooral ziet bij de inzet van vrijwilligers, sommige organisaties hebben hun werk met vrijwilligers tijdelijk stopgezet).


Onderstaand onze analyse per vraag uitgewerkt. De gehele uitslag kunt u hier teruglezen.


Vraag 1; Belemmering in de kernactiviteiten

70% van de ondervraagden geeft aan dat hun kernactiviteiten direct worden belemmerd door de corona maatregelen. Wat wel opvalt is dat van de 70% die volledig belemmerd worden, slechts een kleine 40% alternatieve of aangepaste activiteit biedt.

20% ervaart hinder in het uitvoeren van een deel van hun kernactiviteiten. Dat is in totaal 90% die geheel of gedeeltelijk wordt belemmerd in het uitvoeren van hun kernactiviteiten. Tegen een kleine 6% die hun kernactiviteiten kan blijven uitvoeren zoals ze gewend zijn.

Van die kleine 6% biedt de helft aangepaste of alternatieve activiteiten aan. Het kan zijn dat dit voor hen zo makkelijk gaat dat ze de maatregelen niet als een belemmering ervaren.

Als je per sector gaat kijken. Zie je dat in die 70% met volledige belemmering in het uitvoeren van hun kernactiviteiten, voornamelijk de sectoren Cultuur, Hulpverlening/Gezondheidszorg, Sociaal Cultureel Werk en Sport&Recreatie vertegenwoordigd zijn. Deze vier sectoren vinden we ook terug in de groep van 20% dat deels belemmerd wordt.


Vraag 2; Worden activiteiten aangepast of op alternatieve wijze geboden

43% van alle ondervraagden biedt aangepaste activiteiten of alternatieven.heeft 93% aangegeven dat deze alternatieven geheel of in grote mate worden gewaardeerd door hun klanten/deelnemers/leden/bezoekers. Voor een klein aantal is dit niet bekend.


Vraag 3; Welke aanpassingen en alternatieven worden geboden

Deze 43% geven veel voorbeelden van de manier waarop zij oplossingen gevonden hebben. Veel aanpassingen en alternatieven worden digitaal aangeboden; webinars voor onlinecursussen, trainingsschema’s, beeldbellen met cliënten, video vergaderen voor bestuursleden en/of werkoverleg. Ook worden er online films gekeken, videospelletjes gedaan of andere online gezamenlijke spelletjes gedaan. Hierbij worden Discord servers en Facebook ingezet.

Met mensen die digitaal niet of minder goed bereikt kunnen worden wordt er regelmatig gebeld. Diverse organisaties sturen post toe met leuke kaartjes, kleine cadeautjes, tijdschriften, tips voor bezigheden of nuttige informatie.

Fysieke activiteiten gaan soms kleinschalig door met 2 of 3 mensen (natuurexcursies, raamvisites), of zoals in de balkonbeweging op grotere schaal, maar op afstand, zoals de balkonconcerten en balkon gymnastiek.

Wanneer het toelaat worden er alleen in de buitenlucht activiteiten georganiseerd.

Een klein aantal wordt belemmerd door de maatregelen vanwege werken met kwetsbare groepen of zijn helemaal gesloten.


Vraag 4; Zijn gebruikers tevreden met de oplossingen

Van de 43% die bij vraag 2 heeft geantwoord alternatieve of aangepaste alternatieven aan te bieden,


Vraag 5; Terugloop klanten/leden/deelnemers/bezoekers

Ongeveer 23% (niet van toepassing) is niet afhankelijk van de bijdrage of toestroom van klanten/leden/deelnemers of bezoekers. Van de organisaties die dat wel waren ervaart 74% een sterke terugloop in de aantallen als gevolg van de corona maatregelen.

Wederom gaat het hier met name om de sectoren: Cultuur, Hulpverlening/Gezondheidszorg, Sociaal Cultureel Werk en Sport&Recreatie.

De 18.6% (geheel niet mee eens) die dat niet ervaart werken met een doelgroep die niet onderhevig is aan deze maatregelen (bijv. ouderen, statushouders, bewonersverenigingen, mantelzorgondersteuning, of meldpunt)


Vraag 6; Meeste belemmerende overheidsmaatregelen

De meest belemmerende overheidsmaatregelen zijn:

• Houd 1,5 meter afstand

• Blijf zoveel mogelijk thuis

• Samenkomsten zijn verboden

Deze maatregelen scoren alle drie vrijwel even hoog en steken met kop en schouders boven de overige maatregelen uit als het gaat om de mate van belemmering in het uitvoeren van je kernactiviteiten.


Vraag 7; Behoefte aan oplossingen (of daar zelf reeds mee bezig)

Deze vraag kon op twee manieren opgevat worden en dat is ook als feedback teruggegeven.

Er van uit gaande dat we beiden meenemen, dan is 63% op zoek naar oplossingen voor de geldende maatregelen of is daar reeds zelf mee bezig.


Vraag 8; Aan welke oplossingen is behoefte

De antwoorden op deze vraag zijn deels oplossingen, maar vooral vragen die men zichzelf stelt:

- Hoe kunnen wij online onze sport beoefenen?

- Hoe houden wij het aantal bezoekers in de hand bij evenementen

- Hoe kunnen wij dagbesteding organiseren binnen de richtlijnen?

- Hoe willen wij omgaan met oudere (70+) vrijwilligers?

- Onderzoeken of en zo ja hoe activiteiten van ouderen (70+), die kaarten e.d., door kunnen gaan

- Hoe kunnen wij op alternatieve wijze onze contacten bezoeken?

- Vooral toch activiteiten zoeken waar mensen elkaar kunnen blijven treffen, zien, spreken

Oplossingen die men zelf al gecreëerd heeft:

- Wij bieden een minimaal spreekuur –met vrijwilligers- zodra beschermende kleding binnen is

- Wij willen vrijwilligers trainen in het (beter) voren van onlinegesprekken

- Wij zijn bezig ons pand aan te passen met duidelijke routing en genoeg ruimte voor 1,5 meter afstand


Vraag 9; Wij zijn afhankelijk van vrijwilligers

- Ja 89%

- Nee 11%


Vraag 10; Vrijwilligers werken bij ons door (dan al niet op afstand)

Van de 89% die had aangegeven afhankelijk te zijn van vrijwilligers heeft slechts 7.1% aangegeven dat vrijwilligers bij hun gewoon door kunnen blijven werken. Een iets groter percentage (34.3%) laat een gedeelte van de vrijwilligers doorwerken. Ongeveer hetzelfde aantal (28.6%) is gestopt met de inzet van vrijwilligers.

De groep die aangeeft dat vrijwilligers nu niet kunnen worden ingezet, is grotendeels ook de groep die aangeeft nu niet met de risicogroep te willen werken. Het gaat hier met name om de sectoren: Hulpverlening/Gezondheidszorg en Sport&Recreatie. Maar ook de sector Natuur en Milieu, wat in dit geval te maken kan hebben met seizoensgebondenheid.


Vraag 11; Vrijwilligers alleen door laten functioneren met beschermende middelen

Slechts 8,6% geeft aan van mening te zijn dat er beschermende middelen nodig zijn om hun vrijwilligers door te laten functioneren. Zet je deze tegenover vraag 9, dan gaat het om 10% van de organisaties die afhankelijk zijn van de inzet van vrijwilligers. Deze laatste groep bestond uit organisaties uit de Hulpverlening/Gezondheidszorg en een klein percentage sector Cultuur.


Vraag 12; Voldoende beschermende middelen aanwezig voor vrijwilligers en personeel

Voor 35.7% is dit niet het geval. Een heel klein percentage geeft aan niet voldoende te hebben 3%.


Vraag 13; Wij werken gedurende de crisis niet met vrijwilligers van 70+

46% procent gaf aan het hier geheel mee eens te zijn. Van de organisaties die hierin een mening hebben gegeven is 85% het hier geheel of deels mee eens.


Vraag 14; Ontvangen graag nieuwe vrijwilligers

66% heeft ronduit “ja” geantwoord. Een heel klein percentage van 3% heeft aangegeven dat het ja zegt i.v.m. de corona crisis specifiek.