Post | december 2022 | Nieuwsbrief | 3 min lezen

Resultaat onderzoek "Leren en ontwikkelen"

Deventer Doet heeft een onderzoek gedaan naar het leren en ontwikkelen van vrijwilligers, bestuurders en vrijwilligerscoördinatoren. In dit onderzoek hebben we gevraagd welke thema’s interessant zouden zijn voor hen om zichzelf verder in te ontwikkelen, of er interesse is in workshops of online leren en welke vormen van leren de voorkeur hebben. Ook vroegen we welke mogelijke overlegvormen vrijwilligersorganisaties interesseren. Er is één enquête uitgezet voor vrijwilligers en één enquête voor besturen en coördinatoren. In totaal zijn er 32 reacties op de enquête van besturen/coördinatoren en 26 reacties op de enquête voor vrijwilligers gekomen.

 

Het viel ons op dat er voor de coronatijd meer aanmeldingen waren voor workshops dan daarna. Nu alles weer mogelijk is merken we toch dat er minder mensen deelnemen aan workshops. Met dit onderzoek wilden we graag antwoord op de volgende vragen: zijn de workshops die we aanbieden effectief? Welke thema’s spreken het meest aan? Zijn er andere vormen van leren meer aansprekend? Op deze manier wilden we achterhalen waar de interesse naar uitgaat en hoe we hierop kunnen aansluiten.

 

Kijk op workshops

Besturen en vrijwilligers geven aan dat ze door workshops nieuwe inzichten opdoen, zichzelf verder ontwikkelen en ervaringen met elkaar kunnen delen. Toch blijkt dat veel bestuursleden en vrijwilligers weinig tot geen workshops volgen. Een drempel om niet naar een workshop te gaan is de factor tijd. Te weinig tijd hebben, al genoeg ervaring opdoen door werk of niet een passend aanbod kunnen vinden zijn redenen om niet deel te nemen aan workshops, blijkt uit het onderzoek. Opvallend is dat veel vrijwilligers wel interesse hebben om af en toe een workshop te volgen. De reden om dit toch niet te doen zijn de drempels die hiervoor besproken zijn en dat ze geen aanbod voor workshops hebben langs zien komen.

 

Leervormen

Bestuurders en vrijwilligerscoördinatoren maken weinig gebruik van coaching of scholing als vorm van leren. Ze ontwikkelen zich voornamelijk door feedback te krijgen van anderen, te leren in de praktijk of door regelmatig te reflecteren op hun eigen werk.

 

Bestuurders en vrijwilligers vinden een combinatie van leren prettig. Dit is een combinatie van digitaal leren, workshops/cursussen en in de praktijk leren. Er zijn verschillende vormen van digitaal leren. Leren van voorbeelden en casussen vinden besturen een fijne manier van leren. Daarnaast is er interesse in webinars en informatievideo’s. Vrijwilligers vinden stapsgewijs theorie en uitleg met oefenvragen een fijne vorm van digitaal leren.


Thema’s

 

Interessante thema’s volgens bestuurders en coördinatoren zijn "netwerken" en "succesvol vergaderen". Passende thema’s voor de workshops volgens bestuurders en coördinatoren zijn wetgeving en regels, het werven van bestuurders of de inzet van sociale media. Vrijwilligers hebben meer interesse in praktische thema’s zoals het omgaan met bepaalde doelgroepen, gespreksvoering, grenzen aangeven en feedback geven/ontvangen. Interessante onderwerpen voor op de website ofwel het online leren zijn erg breed volgens de bestuursleden. Bij de vrijwilligers ligt de interesse meer op het gebied van begeleiden, PR & communicatie en werven. Minder op beleid, bestuur, sponsoren en wet- en regelgeving.

 

Overlegvormen

 

De meerderheid van de besturen en coördinatoren hebben zowel interesse in deelname aan een klankbordgroep als een sectoroverleg. Een klankbordgroep voor besturen zou twee keer per jaar bij kunnen komen elkaar komen om inspiratie op te doen en actuele thema’s in het vrijwilligerswerk te bespreken. Een sectoroverleg is een overleg tussen vrijwilligersorganisaties die werkzaam zijn in dezelfde branche dat over verschillende onderwerpen kan gaan.

 

De bestuursleden willen in deze overleggen vooral: meningen, kennis en inzichten delen, eventuele samenwerkingen aangaan, de toekomstvisie bespreken en het werven en behouden van vrijwilligers bespreken. Uit het onderzoek blijkt dat veel bestuursleden behoefte hebben aan sparren en contact met elkaar.

 

 

Met deze resultaten hebben wij een beter beeld van thema’s die interessant zijn voor bestuurders, coördinatoren en vrijwilligers. De redenen waarom mensen wel of niet naar een workshop gaan zijn nu bekend. Verder blijkt dat er een interesse is om met elkaar in contact te zijn door middel van bijvoorbeeld een klankbordgroep of sectoroverleg. Ook komt naar voren dat er aan een combinatie van verschillende leervormen veel behoefte is. Hier kunnen we ons aanbod aan aanpassen of verbreden.

 

 

 

 

 

Deel blogpost