Post | april 2020 | 6B's: Beginnen | 2 min lezen

Aansprakelijkheid binnen uw organisatie

Aansprakelijkheid

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Daarom is het goed om te kijken welke risico’s u als organisatie loopt. In Nederland kunt u aansprakelijk worden gesteld op basis van een onrechtmatige daad (art. 162 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek 6):

  • als u inbreuk maakt op een recht of;
  • als u iets doet of nalaat wat in strijd is met een wettelijke plicht of;
  • als uw handeling (of nalaten daarvan) indruist tegen de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt.

Daarnaast moet de daad zijn toe te rekenen aan u, uw organisatie of de vrijwilliger. Allereerst is iedereen aansprakelijk voor zijn eigen daden. Maar als vrijwilligersorganisatie kunt u ook verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen die zijn ontstaan doordat een van uw vrijwilligers iets heeft gedaan of nagelaten. Dit kan als de vrijwilliger werk heeft gedaan in opdracht of onder regie van uw organisatie. Daarom is het goed om te werken met een vrijwilligersovereenkomst. Daarin legt u afspraken vast over de te verrichten werkzaamheden en de richtlijnen die gelden voor het uitvoeren van de werkzaamheden vanuit de organisatie.


Wie is er aansprakelijk als de vrijwilliger de schade veroorzaakt?

Bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden kan een vrijwilliger al dan niet opzettelijk schade toebrengen aan een derde of aan de organisatie waar hij werkzaam is. Een ongeluk zit immers in een klein hoekje. Bij het opzettelijk toebrengen van schade, zoals stelen van materiaal, is en blijft de vrijwilliger zelf aansprakelijk. Maar ook als de schade niet opzettelijk wordt toegebracht, kan de vrijwilliger als particulier aansprakelijk zijn. Of de vrijwilliger of de organisatie aansprakelijk is voor de schade zal per situatie moeten worden bekeken. In principe geldt dat ook de organisatie aansprakelijk kan worden gesteld als de vrijwilliger in opdracht of onder regie van de organisatie werk verricht. 


Vrijwilliger zelf schade

Daarnaast is de organisatie risico-aansprakelijk voor de (on)roerende zaken, opstal en dieren die hij bezit. Een onroerende zaak is bijvoorbeeld de grond, een opstal is bijvoorbeeld een gebouw en of bestandsdelen van een gebouw zoals dakpannen en een roerende zaak is bijvoorbeeld een ladder. In artikel 6:173 BW e.v. staat vermeld dat een bezitter van een gebrekkige (on)roerende zaak, opstal en dier in beginsel aansprakelijk is voor de schade die door deze zaak, opstal of dier ontstaat.


Hier vindt u meer informatie over bestuurdersaansprakelijkheid. 


De gemeente Deventer heeft een collectieve verzekering afgesloten voor vrijwilligers die een groot aantal zaken dekt. Hier vindt u meer informatie over de collectieve verzekering van de gemeente.


Bron: vrijwilligerswerk.nl 

Deel blogpost